Denna policy förklarar hur vår webbplats vasaviktoria.se samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna policy riktar sig till dig som besöker vår webbplats.

 

你怎样对待我的个人资料?

Följande avsnitt förklarar vilka typer av uppgifter som vi kan komma att behandla om dig och för vilka syften. Vi förklarar också hur uppgifterna samlas in och hur länge uppgifterna sparas.

 

Tidsbokning och kontakt

作为病人,与我们您有机会通过我们的网站进行预约, 通过邮件或电话. 为了提供您这种服务,我们将收集您的姓名, 电子邮件和电话号码. Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. 联系人信息是根据患者数据法的规定保存在我们的医疗系统. Läs mer om hur vi behandlar dina patientuppgifter här.

Insamling av webbstatistik

När du besöker vår webbplats samlar vi in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar med hjälp av en leverantör, [Google Analytics]. Vi samlar in dessa uppgifter så att vi kan se hur många användare som besöker vår webbplats. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats används. De uppgifter som samlas in via dessa loggar avidentifieras direkt och sparas därför inte i våra system.

 

Insamling av webbloggar

När du besöker vår webbplats samlar vi in standardloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar i syfte att tillhandahålla dig vår webbplats på ett säkert sätt. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att upprätthålla säkerheten av vår webbplats. Dessa loggar raderas efter en dag.

 

Marknadsföring via mejl och telefon

Som patient hos oss får du möjlighet att godkänna att vi kommunicerar via mejl, telefon och SMS i informationssyfte. Vi använder bara dessa kanaler för marknadsföring om vi har fått ditt godkännande. Vår rättsliga grund för behandlingen är ditt samtycke. Du kan när som helst tacka nej till denna marknadsföring genom att skicka oss ett meddelande.

 

Hur behandlar ni mina patientuppgifter?

Denna policy gäller endast de uppgifter som vi behandlar om dig i samband med ditt besök på vår webbplats. Läs mer om hur vi behandlar dina patientuppgifter här.

 

Vem delar ni mina uppgifter med?

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

 

Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Vi kommer då vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

什么是我的权利?

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är gratis att begära.

 

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.

 

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.

 

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. 然后,您必须指定你不同意什么治疗. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

 

Rätt att lämna klagomål

Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

 

你如何使用您的权益?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka oss ett meddelande. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

 

Ändringar i denna policy

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på webbsidan vasaviktoria.se. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

 

谁负责的个人信息?

瓦萨维多利亚牙科 (组织. 号. 556966-8071) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy.

 

如何联系我们?

在瓦萨维多利亚口腔接触的人是玛丽莎Ekdahl. 如果您对此政策有任何疑问,, 数据或如何行使自己的权利的处理,请联系玛丽莎Ekdahl上 0709744407 或 marissaekdahl@gmail.com

 

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-05-08

 

 

对于尖锐的问题首先尝试致电 031-138560

另外,您也可以在这里留言,与您的手机号码,我们将尽快,我们可以调用.

您的名字

电话

您的留言

BOOK
急性